Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er “SPRINGTEAM SÆBY”
Hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 2
Foreningens formål er at dyrke springgymnastik for alle børn og unge både folkeligt og konkurrence.

§ 3
Foreningen består af aktive medlemmer. Som medlem kan optages alle som vedkender sig nærværende vedtægter. Foreningen er medlem af GymDanmark og DGI.

§ 4
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 mand, der sidder 2 år ad gangen. I lige år vælges 3 mand, i ulige år 2 mand.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem.
Posten som kassere kan også varetages af en uden for bestyrelsen, i så fald vil der være 2 menige medlemmer.
Valgbar er ethvert medlem, som er fyldt 18 år, er tilstede eller accepterer via fuldmagt.
Der vælges desuden 2 suppleanter, 1 revisorer og 1 revisorsuppleant.

§ 5
Foreningens årlige kontingent for kommende år fastsættes af bestyrelsen.

§ 6
Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter med sin formue og ejendom.

§ 7
Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der holdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem foreningens blad “Springnyt” og på foreningens hjemmeside www.springteamsaeby.dk.

Stk. 2: Stemmeberettiget til generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, som i den forløbne sæson har været medlemmer i foreningen og som ikke er i betalingsrestance.

Stk. 3: Hvert aktivt medlem repræsenterer én stemme. Er medlemmet ikke fyldt 16 år, kan stemmen overgå til den ene af medlemmets forældre.

§ 8

Stk. 1: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 2: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring vedtægter at 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Stk. 3: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§ 9
På den årlige generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandes beretning
3. Forelæggelse at det reviderede regnskab
4. Behandling af indsendte forslag
5. Valg
a)Lige år 3 / ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer
b)2 bestyrelsessuppleant
c)1 revisor
d)1 revisorsuppleant
6. Eventuelt

§ 10
Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal holdes når bestyrelsen finder behov herfor, eller når mindst 1/4 de aktive medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtager, og den skal indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling. Samt ved vedtægstændringer.

§ 11
Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller inventar til en værdi af over 1000 kr. Samt ved optagelse lån dog af den samlede bestyrelse.

§ 12
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.

§ 13
Stk. 1: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er samlet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 2: I tilfælde af formanden afgang, bortrejes eller sygdom i længere tid, eller såfremt formanden ikke – trods henstilling fra et eller flere bestyrelsesmedlemmer – indkalder til møde, kan 2 andre
bestyrelsesmedlemmer indkalde til møde, og bestyrelsen er da beslutningsdygtige, uanset formandens fravær.

§ 14
Der føres forhandlingsprotokol. Protokollen underskrives af bestyrelsen senest ved næste møde.
Protokollen fremlægges på generalforsamlingen.

§ 15
Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2: I tilfælde af af foreningen ophører tilfalder foreningens formue almennyttige formål i Frederikshavn Kommune.

Stk. 3: Foreningens bestyrelse og medlemmer har ingen krav på nogen af foreningens udbytte eller midler.

Således vedtaget på generalforsamling februar 2007

 

 

 

 

Springteam Sæby springteamsaeby@gmail.com

CVR 33326343

Sæby Spektrum
Sæbygaardsvej 32
DK-9300 Sæby