Vedtægter

§ 1 Foreningens navn er SPRINGTEAM SÆBY. Hjemsted er Frederikshavn Kommune.

§ 2 Foreningens formål er at udbyde springgymnastik i høj kvalitet for børn og unge på alle niveauer.

§ 3 Foreningen består af aktive og passive medlemmer. Aktive medlemmer udgør foreningens gymnaster, instruktører og bestyrelsen. Passive medlemmer godkendes af bestyrelsen. Foreningen er medlem af GymDanmark og DGI.

§ 4 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer, der sidder 2 år ad gangen. I lige år vælges tre medlemmer og i ulige år to medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og menigt medlem. Posten som kasserer kan også varetages af en uden for bestyrelsen i så fald vil der være to menige medlemmer.
Valgbar er ethvert medlem, som er fyldt 18 år, er tilstede eller accepterer via fuldmagt.
Hvert år vælges desuden to suppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant. Posten kan varetages af en ekstern revisor.

§ 5 Foreningens årlige kontingent for kommende år fastsættes af bestyrelsen.

§ 6 Foreningens medlemmer og bestyrelsen hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser.
Foreningen hæfter med sin formue og ejendom.

§ 7 Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der holdes hvert år i årets første kvartal og indkaldes med mindst 14 dages
varsel til foreningens medlemmer og på foreningens hjemmeside www.springteamsaeby.dk.
Bestyrelsen kan vælge at afholde generalforsamling virtuel, hvis dette findes relevant.

Stk. 2: Ved generalforsamlingen er alle medlemmer, der er fyldt 16 år, stemmeberettigede. For medlemmer under 18 år kan en af medlemmets
forældre/værger deltage og være stemmeberettigede på generalforsamlingen. Klubbens instruktører samt bestyrelse er automatisk medlemmer.

Stk. 3: Valgbart er ethvert medlem såvel aktivt som passivt som er fyldt 18 år.

§ 8
Stk. 1: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 8 dage før generalforsamlingen
afholdes.

Stk. 2: På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring
vedtægter at 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.
Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.

Stk. 3: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende
generalforsamling.

§ 9 På den årlige generalforsamling behandles følgende:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af formandens årsberetning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg
a) Lige år 3 / ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer
b) 2 bestyrelsessuppleanter
c) Revisor (evt. ekstern revisor)
6. Eventuelt

§ 10 Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder behov herfor, eller når mindst 1/4 de aktive medlemmer stiller
skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med den
ordinære generalforsamling samt ved vedtægtsændringer.

§ 11 Foreningen tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller inventar til en værdi over
10.000 kr. samt ved optagelse lån, skal der være flertal af bestyrelsen.

§ 12 Stk. 1: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er samlet. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 2: I tilfælde af formandens afgang, bortrejses eller sygdom i længere tid, eller såfremt formanden ikke – trods henstilling fra et eller flere
bestyrelsesmedlemmer – indkalder til møde, kan 2 andre bestyrelsesmedlemmer indkalde til møde, og bestyrelsen er da beslutningsdygtige,
uanset formandens fravær.

§ 13 Stk. 1: Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af de fremmødte aktive medlemmer på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Stk. 2: I tilfælde af foreningen ophører tilfalder foreningens formue almennyttige formål i Frederikshavn Kommune.
Stk. 3: Foreningens bestyrelse og medlemmer har ingen krav på nogen af foreningens udbytte eller midler.

Vedtægterne er vedtaget d. 21. juni 2021 ved en ekstraordinær generalforsamling